برنامه ریزی مطالعاتی نوروز 99

نوروز برای تمامی دانش آموزان و در تمامی مقاطع تحصیلی، یک فرصت بسیار مهم محسوب می‌شود. بنابراین برنامه ریزی مطالعاتی برای نوروز، یک فعالیت تخصصی، حیاتی و مهم است...