رسالت اصلی دانش آموزان

رسالت اصلی دانش آموزان

مهمترین مسئله کتاب محوری دانش آموز است

چالش و درگیری با مطالب کتاب های درسی

حل تمرین های مختلف از یک مبحث و تسلط بر مطالب

این یعنی رسالت اصلی دانش آموز و لاغیر ...

نظرات

دیدگاه ارسال کنید